REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ OPERACJA BREDA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji mobilnej Operacja Breda uruchomionej na Urządzeniach mobilnych z systemem Operacyjnym Android.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego zaakceptowania.
4. Wszelkie prawa do Aplikacji mobilnej oraz wszelkie materiały w niej zawarte, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów należą do Usługodawcy lub osób trzecich, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. W Serwisie prezentowane są znaki firmowe i towarowe jedynie w celach informacyjnych i stanowią one własność odpowiednich podmiotów.
5. Warunkiem technicznym korzystania z Aplikacji jest posiadanie Urządzenia mobilnego z systemem Android w wersji 4.0 lub nowszej z dostępem do sieci Internet wyposażonym w aparat oraz moduł GPS. Konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze.

II. DEFINICJE

1. Aplikacja mobilna/Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą OPERACJA BREDA, stworzone przez Usługodawcę i udostępniane Użytkownikowi za pośrednictwem Google Play, przeznaczone do instalacji w pamięci Urządzenia mobilnego,
2. Google – spółka Google Inc. zarejestrowana w stanie Delaware (USA) z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View California 94043, USA, będąca operatorem sklepu internetowego Google Play,
3. Google Play - oprogramowanie pod nazwą: Sklep Play, stworzone przez Spółkę Google, przeznaczone dla Urządzeń mobilnych z systemem Android, umożliwiające korzystanie ze sklepu internetowego Google Play za pośrednictwem Urządzenia mobilnego,
4. Konto – w pełni aktywowane, prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę pod unikalną nazwą (login) konto, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu,
5. Regulamin – niniejszy dokument,
6. Serwis operacjabreda.pl/Serwis – serwis internetowy w domenie www.operacjabreda.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca.
7. Umowa - umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług w Serwisie, zawarta na czas nieokreślony w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług,
8. Urządzenie mobilne – urządzenie pozwalające na korzystanie z Aplikacji oraz usługi transmisji danych, w szczególności telefon komórkowy lub tablet, działające w oparciu o system operacyjny Android,
9. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.),
10. Usługodawca – zespół projektowy OPERACJA BREDA działający w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.
11. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca dysponentem Urządzenia mobilnego, będąca użytkownikiem Internetu korzystająca z Serwisu,

III. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez Usługodawcę Usług,
2. Korzystanie z Aplikacji może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
5. Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem Usług i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Korzystanie z funkcji Aplikacji wymaga połączenia z serwerem Usługodawcy poprzez sieć telekomunikacyjną i skorzystanie z usługi transmisji danych lub uruchomienia łączy bezprzewodowych. Opłaty z tytułu korzystania z usługi transmisji danych Użytkownik uiszcza właściwemu operatorowi telekomunikacyjnemu według taryf ustalonych przez operatora.
6. W celu zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu mobilnym, Użytkownik pobiera Aplikację z serwera Google za pośrednictwem stron sklepu internetowego Google Play. Pobieranie Aplikacji może wymagać skorzystania z przeglądarki internetowej oraz aplikacji Google Play.
7. Użytkownik może zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie Urządzenia mobilnego w trakcie instalacji.
8. Procedura uzyskania dostępu do Aplikacji obejmuje złożenie przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji treści Regulaminu.
9. Umowa o korzystanie z konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez Użytkownika chęci zarejestrowania Konta Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku "Zarejestruj się", kończącego proces rejestracji Konta.
10. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej usunięcie z Urządzenia mobilnego w sposób standardowy dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu mobilnym.
11. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności ich dobre imię, może on podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
12. W przypadku rozwiązania Umowy o korzystanie z Aplikacji, Usługodawca dokonuje niezwłocznej dezaktywacji dostępu Użytkownika do Aplikacji, natomiast Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odinstalowania Aplikacji z Urządzenia mobilnego.
13. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy jak również poprzez usunięcie Aplikacji (jej deinstalację) z Urządzenia mobilnego w sposób określony w ustępie 14 powyżej.
14. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
15. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
16. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
b. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
c. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku,
17. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika Usługodawcy, w tym informacje przekazywane w ramach korzystania z Aplikacji, nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym nie mogą naruszać praw osób trzecich.

IV. USŁUGI DOSTĘPNE W RAMACH APLIKACJI

1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Usługi dostępne w Aplikacji są bezpłatne.
3. Usługodawca umożliwia w ramach Aplikacji m.in. :
a) Wzięcia udziału w grze terenowej OPERACJA BREDA realizowanej w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii.
b) Zapoznania się ze swoimi osiągnięciami w ramach gry.
4. Użytkownik wyraża zgodę na publikację swojego nicku na następujących warunkach:
a. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego nicku i publiczne udostępnianie jego własnego nicku, zamieszczonego przez niego w Serwisie,
b. Usługodawca nie będzie wykorzystywać nicku Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, uwłaczający godności i dobremu imieniu Użytkownika.
5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za poprawność i zgodność z prawem danych przekazywanych do aplikacji.
6. W granicach dopuszczalnych przez prawo Usługodawca jest uprawniony do usuwania w całości lub części treści, które naruszają niniejszy Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
7. Aplikacja jest dostarczona w stanie „as it is”. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu Aplikacji, w tym błędy wywołane niewłaściwym działaniem Użytkownika.

V. KONTO

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisu po uprzednim dokonaniu rejestracji w Serwisie za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie i logowaniu się w Serwisie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji w Serwisie,
2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje poprzez wcześniejszą akceptację Regulaminu oraz wprowadzenie do formularza rejestracyjnego prawdziwych, aktualnych, pełnych i prawidłowych danych Użytkownika, w szczególności takich jak adres e-mail oraz hasło. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, wszelkich czynności w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
3. Rejestracja lub logowanie umożliwiają zapamiętanie w Serwisie danych Użytkownika celem korzystania z usług Serwisu.
4. Zabronione jest posługiwanie się przez Użytkownika podczas rejestracji danymi, w tym adresami e-mail, innych osób. Posługiwanie się nieprawdziwymi, nieaktualnymi, nieprawidłowymi bądź niepełnymi danymi lub też danymi innych osób stanowi podstawę rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
5. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
6. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą rejestracji.
7. Jednocześnie z zawarciem Umowy w Serwisie dla Użytkownika udostępniane jest Konto. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania.
8. Użytkownik Serwisu może posiadać jedno Konto. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.
9. W granicach dopuszczalnych przez prawo w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (zamknąć Konto) z Użytkownikiem.

VI. LICENCJA

1. Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji wyłącznie w ramach Aplikacji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nieograniczony terytorialnie. Licencja na korzystanie z Aplikacji jest bezpłatna.
2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Aplikacji.
3. Licencja upoważnia do korzystania z Aplikacji na Urządzeniach mobilnych Użytkownika bez prawa do udzielania sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
a. wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia mobilnego,
b. utrwalenie w pamięci Urządzenia mobilnego oraz wyświetlanie w tym Urządzeniu mobilnym,
c. tymczasowe zwielokrotnienie w pamięci Urządzenia mobilnego, niezbędne do korzystania z Aplikacji,
d. przystosowanie Aplikacji niezbędne do korzystania z niej za pośrednictwem Urządzenia mobilnego (konfiguracja sprzętowa i programowa), e. wykorzystywaniu aparatu oraz modułu GPS dla celów świadczenia Usług.
4. Zabronione są jakiekolwiek działania Użytkownika związane z:
a. badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania,
b. samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji,
c. wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i dezasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Aplikacji,
d. uzyskiwaniem informacji, w sposób inny niż od Usługodawcy, o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji,
e. publikowaniem Aplikacji,
f. innym niż publikowanie udostępnianiem Aplikacji osobom trzecim, w tym wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczaniem lub przekazywaniem, w szczególności w celu skopiowania Aplikacji,
g. korzystaniem z Aplikacji niezgodnie z Regulaminem, w tym wskutek podjęcia działań zakazanych Regulaminem lub obowiązującym prawem,
h. zabronione jest reverse engineering.
5. Naruszenie przez Użytkownika zasad licencji uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Świadczenie przez Usługodawcę usług w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie.
2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć przesyłając je na adres e-mail w formie elektronicznej
3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania Umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
4. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem sytuacji, w których regulamin stwierdza inaczej.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć przesyłając je na adres e-mail w formie elektronicznej.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy. W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik może, w szczególności, posłużyć się: wzorem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. Poz. 827).
7. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowa ta uważana jest za niezawartą.
8. Odstąpienie od Umowy bądź wypowiedzenie takiej umowy skutkuje usunięciem Konta przez Serwis, oraz równoczesnym zaprzestaniem świadczenia Usług Serwisu.
9. Usunięcie Konta Użytkownika przez Serwis nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu odstąpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy.

VIII. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacja dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://operacjabreda.pl/index.php/regulamin/.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Użytkownicy będący konsumentami posiadają m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. są uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b. są uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą,
c. mogą uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
4. W przypadku zmian w niniejszym dokumencie Użytkownicy posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu lub usunąć Konto. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.